Contact Us

Mailing Address

Nankai Business School
94 Weijin Road, Tianjin, 300071, China
Tel : 86 (22) 2350-8785     Fax: 86 (22) 2350-1039